• Dátum účinnosti

31/2016

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

31
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 2. decembra 2016 č. S08241-OL-2016, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 335/2016 Z. z.)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z. z.) v znení výnosu z 10. decembra 2008 č. 25118/2008-OL (oznámenie č. 576/2008 Z. z.), výnosu z 10. augusta 2009 č. 16480/2009-OL (oznámenie č. 335/2009 Z. z.), výnosu zo 6. apríla 2011 č. 00707-OL-2011 (oznámenie č. 124/2011 Z. z.), výnosu zo 7. decembra 2011 č. 11943-OL-2011 (oznámenie č. 464/2011 Z. z.), výnosu zo 14. decembra 2012 č. 09780-OL-2012 (oznámenie č. 419/2012 Z. z.), výnosu z 2. mája 2014 č. 02395-OL-2014 (oznámenie č. 125/2014 Z. z.) a výnosu z 9. decembra 2014 č. 09993-OL-2014 (oznámenie č. 348/2014 Z. z. ) sa dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa za slová „31. decembra 2016“ vkladá čiarka a slová „ak § 4aa neustanovuje inak,“.
2.
Za § 4a sa vkladá § 4aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§4aa
Prechodné ustanovenia účinné od 15. decembra 2016
(1) Ústavné zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť na oddelení urgentného príjmu musí minimálne požiadavky na materiálno - technické vybavenie podľa tohto výnosu splniť do 31. decembra 2018.
(2) Ústavné zariadene musí splniť požiadavku na bezbariérový vstup uvedenú v prílohe č. 2 druhom bode do 31. decembra 2018.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2016.
Tomáš Drucker v. r.
minister