• Dátum účinnosti

30/2016

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

30
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 8. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2014 o registri bankových úverov a záruk
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 333/2016 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 38 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2014 o registri bankových úverov a záruk (oznámenie č. 83/2014 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. a) šestnástom bode sa vypúšťajú slová „podľa prílohy č.1“.
2.
V § 1 ods. 1 písm. b) deviatom bode sa vypúšťajú slová „podľa prílohy č.1“.
3.
V § 1 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú šiesty bod a siedmy bod.
4.
V § 2 odsek 1 znie:

„(1) Z registra sa banke, pobočke zahraničnej banky alebo Exportno-importnej banke Slovenskej republiky na jej požiadanie podľa § 38 ods. 3 zákona poskytujú údaje podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho až osemnásteho bodu a dvadsiateho bodu a podľa § 1 ods. 1 písm. b) tretieho bodu až desiateho bodu; tieto údaje sa jej poskytujú za osoby, s ktorými mali za predchádzajúcich 12 mesiacov uzatvorený zmluvný vzťah o úvere alebo záväzku a súhrnne za osoby, ktorým boli v inej banke, pobočke zahraničnej banky alebo v Exportno-importnej banke Slovenskej republiky poskytnuté úvery alebo voči ktorým boli u nich prijaté záväzky.“.
5.
V § 3 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo ich zmeny“ a za slovo „poskytujú“ sa vkladá slovo „mesačne“.
6.
V § 3 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo ich zmeny“ a slová „najneskôr do 22. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca“ sa nahrádzajú slovami „bez zbytočného odkladu“.
7.
§ 5 znie:

㤠5

(1) Podmienky vedenia a používania registra bankou, pobočkou zahraničnej banky a Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky upravuje Prevádzkový poriadok o vedení a používaní registra schválený Národnou bankou Slovenska.

(2) Technické zabezpečenie ochrany poskytovaných zdrojov z registra a do registra sa vykonáva opatreniami na
a) ochranu prístupu do registra a prístupu k údajom určeným pre register pred jeho prípadnými modifikáciami narušujúcimi funkčnosť a ochranu obsahovej náplne registra,
b) zabezpečenie prístupu do registra len pre používateľa registra, ktorým je osoba určená bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky, na účely poskytovania údajov do registra a prijímania poskytovaných údajov z registra,
c) zabezpečenie alebo vyhotovenie technických prostriedkov určených na autentifikáciu používateľa registra a vyhotovenie technických prostriedkov určených na ochranu údajov zaznamenávaných do registra a prijatých údajov z registra,
d) vyhotovenie oznamovacieho systému a evidencie používateľov registra tak, aby Národnej banke Slovenska boli oznámené skutočnosti o strate, odcudzení alebo zneužití technických prostriedkov určených na autentifikáciu používateľa registra alebo technických prostriedkov určených na ochranu údajov zaznamenávaných do registra a prijatých údajov z registra,
e) poverenie najviac troch osôb členom štatutárneho orgánu v banke alebo Exportno-importnej banke Slovenskej republiky alebo vedúcim pobočky zahraničnej banky, ktoré riadia prístup do registra pre iné osoby v banke, pobočke zahraničnej banky a Exportno-importnej banke Slovenskej republiky; toto poverenie je neprenosné na inú osobu a oznamuje sa Národnej banke Slovenska prostredníctvom formulára žiadosti o schválenie / zrušenie povereného používateľa IS Register bankových úverov a záruk v banke, v pobočke zahraničnej banky a Eximbanke,
f) zmenu osoby, ktorá prestala byť používateľom registra povereným členom štatutárneho orgánu banky alebo Exportno-importnej banky Slovenskej republiky alebo vedúcim pobočky zahraničnej banky pre riadenie prístupových práv v banke, pobočke zahraničnej banky a Exportno-importnej banke Slovenskej republiky; osoba, ktorá je používateľom registra prestane byť používateľom registra oznámením Národnej banke Slovenska používateľom registra prostredníctvom formulára žiadosti o schválenie / zrušenie povereného používateľa IS Register bankových úverov a záruk v banke, v pobočke zahraničnej banky a Eximbanke,
g) zabezpečenie, aby technické prostriedky určené na autentifikáciu používateľa registra a technické prostriedky určené na ochranu údajov zaznamenávaných do registra a prijatých údajov z registra používal len používateľ registra a ich zabezpečenie pred prístupom a zneužitím nepovolanou osobou; nepovolanou osobou je osoba, ktorá nie je oprávnená oboznamovať sa s obsahovou ani technickou časťou registra,
h) zabezpečenie, aby sa nepovolanej osobe neposkytlo a nesprístupnilo programové vybavenie, používateľská a prevádzková dokumentácia dodaná Národnou bankou Slovenska vrátane prevádzkového poriadku o vedení a používaní registra schváleného Národnou bankou Slovenska a ostatných informácií týkajúcich sa registra.“.
8.
Príloha č.1 sa vypúšťa.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Jozef Makúch v. r.
guvernér