• Dátum účinnosti

3/2016

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

3
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 26. januára 2016
o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo zaisťovňou
Národná banka Slovenska podľa § 79 ods. 11 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Toto opatrenie sa vzťahuje na
a)
poisťovňu, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim (ďalej len „poisťovňa“),
b)
zaisťovňu.
(2)
Výkazy a hlásenia predkladané poisťovňou alebo zaisťovňou sú tieto:
a)
Sii (ZOA) 07-02 Hlásenie o akcionároch s kvalifikovanou účasťou, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 1,
b)
Sii (LIK) 11-99 Hlásenie o určení likvidačných zástupcov, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 2,
c)
Sii (ZME) 13-99 Hlásenie o všetkých skutočnostiach oznamovaných podľa zákona o poisťovníctve, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 3,
d)
Sii (ZME) 14-99 Hlásenie o osobách, ktoré riadia poisťovňu alebo zaisťovňu, alebo sú zodpovedné za kľúčové funkcie, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 4,
e)
Sii (ZME) 15-99 Hlásenie o zverenom výkone kritických alebo dôležitých operačných funkcií alebo činností inej osobe, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 5,
f)
Sii (OFC) 16-04 Výkaz o rozdelení použiteľných základných vlastných zdrojov pre životné poistenie a pre neživotné poistenie, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 6,
g)
Sii (ANU) 24-04 Výkaz o činnosti súvisiacej so starobným dôchodkovým sporením, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 7,
h)
Sii (ANU) 25-01 Výkaz o záväzkoch súvisiacich so starobným dôchodkovým sporením, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 8,
i)
Sii (POK) 26-01 Hlásenie o konaniach, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 9,
j)
Sii (POS) 27-01 Hlásenie o sťažnostiach, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 10,
k)
SE.01.01 Obsah predkladaných údajov, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 11,
l)
SE.02.01 Súvaha, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 12,
m)
SE.06.02 Zoznam aktív, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 13.
n)
E.01.01 Vklady v súvislosti so zaisťovacou činnosťou, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 14,
o)
E.02.01 Nároky na dôchodok, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 15,
p)
E.03.01 Technické rezervy pre zaistenie neživotného poistenia, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 16,
§ 2
Výkazy a hlásenia podľa § 1 ods. 2 sa vypracovávajú takto:
a)
hlásenie podľa § 1 ods. 2 písm. a) sa vypracúva polročne, k poslednému dňu príslušného kalendárneho polroka,
b)
hlásenie podľa § 1 ods. 2 písm. b)sa vypracúva ku dňu určenia likvidačného zástupcu,
c)
hlásenie podľa § 1 ods. 2 písm. c) sa vypracúva ku dňu schválenia oznamovaných zmien,
d)
hlásenie podľa § 1 ods. 2 písm. d) sa vypracúva ku dňu schválenia zmien osôb, ktoré riadia poisťovňu alebo zaisťovňu, alebo sú zodpovedné za kľúčové funkcie,
e)
hlásenie podľa § 1 ods. 2 písm. e) sa vypracúva ku dňu schválenia zverenia výkonu kritických alebo dôležitých operačných funkcií alebo činností inej osobe,
f)
výkazy podľa § 1 ods. 2 písm. f), k) až n)sa vypracúvajú štvrťročne, z priebežných údajov k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka, a ročne k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka,
g)
výkaz podľa § 1 ods. 2 písm. g) sa vypracúva štvrťročne, z priebežných údajov k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka vždy za obdobie od začiatku kalendárneho roka do konca príslušného kalendárneho štvrťroka, a ročne k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka vždy za obdobie od začiatku kalendárneho roka do konca príslušného kalendárneho roka,
h)
výkazy podľa § 1 ods. 2 písm. h), o), p) a hlásenia podľa § 1 ods. 2 písm. i) a j), sa vypracúvajú ročne, k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka.
§ 3
(1)
Pravidelná správa pre orgán dohľadu podľa osobitného predpisu1 sa predkladá elektronicky s kódom Sii (RSR) 02.
(2)
Správa pre orgán dohľadu o vlastnom posúdení rizika a solventnosti podľa osobitného predpisu2 sa predkladá elektronicky s kódom Sii (RSA) 03.
(3)
Správa o solventnosti a finančnom stave podľa osobitných predpisov3 sa predkladá elektronicky s kódom Sii (SFC) 04.
§ 4
(1)
Výkazy poisťovní alebo zaisťovní vypracované podľa osobitného predpisu4 sa predkladajú elektronicky.
(2)
Výkazy podľa § 1 ods. 2 sa predkladajú elektronicky takto:
a)
hlásenie podľa § 1 ods. 2 písm. a) sa predkladá do piatich týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho polroka a ročný výkaz sa predkladá do 14 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho roka, ak § 5 ods. 1 neustanovuje inak,
b)
hlásenia podľa § 1 ods. 2 písm. b) a c) sa predkladajú do desiatich pracovných dní odo dňa schválenia zmien alebo odo dňa, v ktorom sa poisťovňa alebo zaisťovňa o zmenách dozvedela,
c)
hlásenie podľa § 1 ods. 2 písm. d) sa predkladá bez zbytočného odkladu odo dňa schválenia zmien osôb, ktoré riadia poisťovňu alebo zaisťovňu, alebo sú zodpovedné za kľúčové funkcie,
d)
hlásenie podľa § 1 ods. 2 písm. e) sa predkladá bez zbytočného odkladu odo dňa schválenia zámeru zverenia výkonu kritických alebo dôležitých operačných funkcií alebo činností inej osobe, najmenej však 30 dní pred podpisom zmluvy o zverení výkonu kritických alebo dôležitých operačných funkcií alebo činností inej osobe,
e)
výkazy podľa § 1 ods. 2 písm. f), g) a n) vypracované štvrťročne z priebežných údajov sa predkladajú do piatich týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka a ročný výkaz sa predkladá do 14 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho roka, ak § 5 ods. 2 neustanovuje inak,
f)
výkazy podľa § 1 ods. 2 písm. h), o), p) a hlásenia podľa § 1 ods. 2 písm. i) a j), sa predkladajú
do 14 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho roka, ak § 5 ods. 3 neustanovuje inak,
g)
výkazy podľa § 1 ods. 2 písm. k) až m) sa predkladajú v termínoch podľa osobitného predpisu.5)
(3)
Elektronickým predkladaním výkazov podľa odsekov 1 a 2 sa rozumie predkladanie výkazov prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.
§ 5
(1)
Hlásenie podľa § 1 ods. 2 písm. a) sa predkladá
a)
v roku 2016 do ôsmich týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho polroka a ročný výkaz sa predkladá do 20 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho roka,
b)
v roku 2017 do siedmich týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho polroka a ročný výkaz sa predkladá do 18 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho roka,
c)
v roku 2018 do šiestich týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho polroka a ročný výkaz sa predkladá do 16 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho roka.
(2)
Výkazy podľa § 1 ods. 2 písm. f), g) a n) vypracované štvrťročne z priebežných údajov sa predkladajú
a)
v roku 2016 do ôsmich týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka a ročný výkaz sa predkladá do 20 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho roka,
b)
v roku 2017 do siedmich týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka a ročný výkaz sa predkladá do 18 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho roka,
c)
v roku 2018 do šiestich týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka a ročný výkaz sa predkladá do 16 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho roka.
(3)
Výkazy podľa § 1 ods. 2 písm. h), o), p) a hlásenia podľa § 1 ods. 2 písm. i) a j), sa predkladajú
a)
v roku 2016 do 20 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho roka,
b)
v roku 2017 do 18 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho roka,
c)
v roku 2018 do 16 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho roka.
§ 6
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2016.
Jozef Makúch v. r.
guvernér
1)
Článok 304 ods. 1 písm. a) delegovaného nariadenie Európskej komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zasitenia (Solventnosť II) (Ú.v. EÚ L 12,17. 1. 2015)
2)
Článok 304 ods. 1 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35.
3)
Článok 304 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2015/35.
§ 33 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Delegované nariadenie Európskej komisie (EÚ) č. 2015/35.