• Dátum účinnosti

29/2016

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

29
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 24. novembra 2016 č. MF/15394/2016-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 325/2016 Z. z.)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (oznámenie č. 289/2015 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

㤠2a
Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby podľa doterajších predpisov sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2016.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Peter Kažimír v. r.
minister financií Slovenskej republiky