• Dátum účinnosti

28/2016

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

28
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 14. októbra 2016 č. MF/017524/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 319/2016 Z. z.)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 78a ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 360/2013 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty je uvedený v prílohe.
§ 2
Vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty podľa predpisu účinného do 31. decembra 2016 sa použije pri podávaní kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobia, ktoré sa končia najneskôr 31. decembra 2016.
§ 3
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. januára 2016 č. MF/007241/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (oznámenie č. 113/2016 Z. z.).
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Peter Kažimír v. r.
minister financií Slovenskej republiky