• Dátum účinnosti

27/2016

Časová verzia predpisu účinná od 25.10.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

27
OPATRENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 17. októbra 2016 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na výkon služby v roku 2016
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 282/2016 Z. z.)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 4 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 400/2011 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Hodnoty výstrojných súčastí podľa reálnych nákupných cien, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na výkon služby v roku 2016, sú uvedené v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 5. marca 2012 č. 40/2012 o ustanovení hodnoty rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v roku 2012 (oznámenie č. 88/2012 Z. z.).
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 25. októbra 2016.
Robert Kaliňák v. r.
Príloha k opatreniu č. 27/2016 Z. z.