• Dátum účinnosti

26/2016

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 27. septembra 2016, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 271/2016 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 22 ods. 6 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Žiadosť o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti (ďalej len „žiadosť“) obsahuje
a)
obchodné meno, právnu formu a sídlo zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti (ďalej len „zahraničná banka“),
b)
informáciu o úradnej registrácii zahraničnej banky, napríklad označenie registrového súdu alebo inej registrovej inštitúcie v štáte jej sídla,
c)
predmet činnosti zahraničnej banky podľa povolenia vydaného príslušným orgánom v štáte jej sídla,
d)
meno, priezvisko a funkciu každého člena štatutárneho orgánu zahraničnej banky,
e)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, adresu sídla a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá bude oprávnene zastupovať zahraničnú banku pri zriaďovaní zastúpenia zahraničnej banky,
f)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby navrhovanej na funkciu vedúceho zastúpenia zahraničnej banky, jej adresu na doručovanie v Slovenskej republike, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailovú adresu, ak sú v čase podania žiadosti známe; inak sa oznámia bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní po registrácii,
g)
dôvody na zriadenie zastúpenia zahraničnej banky,
h)
predmet a rozsah činností, ktoré bude zastúpenie zahraničnej banky vykonávať,
i)
adresu sídla zastúpenia zahraničnej banky,
j)
predpokladaný počet zamestnancov zastúpenia zahraničnej banky,
k)
dátum a miesto vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčený podpis osôb oprávnených konať v mene zahraničnej banky.
§ 2
Prílohou k žiadosti podľa § 1 je
a)
výpis z obchodného registra alebo z inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaná zahraničná banka, nie starší ako tri mesiace,
b)
povolenie, na základe ktorého bola zahraničná banka založená a vykonáva svoju činnosť,
c)
splnomocnenie pre osobu, ktorá bude zastupovať zahraničnú banku pri zriadení jej zastúpenia s úradne osvedčenou pravosťou podpisov osôb oprávnených konať v mene zahraničnej banky,
d)
stanovy alebo obdobný základný dokument, ktorý upravuje činnosť zahraničnej banky a dátum prijatia tohto dokumentu príslušným orgánom zahraničnej banky,
e)
hodnotenie zahraničnej banky vypracované orgánom dohľadu v štáte jej sídla, ak také hodnotenie bolo vypracované,
f)
rozhodnutie príslušného orgánu zahraničnej banky o zriadení jej zastúpenia v Slovenskej republike, s uvedením dátumu prijatia tohto rozhodnutia,
g)
odborný životopis osoby, ktorá je navrhovaná na funkciu vedúceho zastúpenia zahraničnej banky,
h)
výpis z registra trestov osoby, ktorá je navrhovaná na funkciu vedúceho zastúpenia zahraničnej banky, nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, prílohou je obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu nie starší ako tri mesiace,
i)
výročná správa zahraničnej banky za predchádzajúci rok.
§ 3
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2001 č. 14/2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti (oznámenie č. 591/2001 Z. z.).
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Jozef Makúch v. r.