• Dátum účinnosti

24/2016

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

24
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
Národnej banky Slovenska č. 4/2016 z 27. septembra 2016 o obsahu správy o výsledkoch činnosti útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 267/2016 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 182 ods. 7 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Toto opatrenie ustanovuje štruktúru, rozsah, obsah a formu na vypracúvanie správy o výsledkoch činnosti útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim (ďalej len „správa“).
§ 2
(1)
Správa obsahuje tieto časti:
a)
údaje o vedúcom zamestnancovi riadiacom útvar aktuárskych výpočtov,
b)
stratégia a postupy riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim (ďalej len „poisťovňa“),
c)
rizikový profil poisťovne,
d)
techniky zmierňovania rizika,
e)
ďalšie informácie významné pre posúdenie riadenia rizík poisťovne.
(2)
V časti Údaje o vedúcom zamestnancovi riadiacom útvar aktuárskych výpočtov sa uvádza
a)
meno a priezvisko vedúceho zamestnanca, ktorý riadi útvar aktuárskych výpočtov,
b)
doba trvania pracovnoprávneho vzťahu vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar aktuárskych výpočtov k poisťovni ku dňu vypracovania správy.
(3)
Ak sú vedúci zamestnanci podľa odseku 2 určení osobitne pre životné poistenie a osobitne pre neživotné poistenie, údaje sa uvádzajú za každého z nich, pričom sa špecifikuje poistný druh, za ktorý každý z nich zodpovedá.
(4)
V časti Stratégia a postupy riadenia rizík poisťovne sa uvádza najmä
a)
spôsob stanovenia stratégie riadenia rizík,
b)
podrobný popis stratégie riadenia rizík,
c)
spôsob identifikácie rizík,
d)
spôsob merania rizík,
e)
spôsob riadenia rizík,
f)
postupy začlenenia systému riadenia rizík do rozhodovacích procesov.
(5)
V časti Rizikový profil poisťovne sa uvádzajú kvalitatívne a kvantitatívne informácie týkajúce sa rizikového profilu poisťovne samostatne pre všetky tieto kategórie rizika:
a)
upisovacie riziko,
b)
trhové riziko,
c)
kreditné riziko,
d)
riziko likvidity,
e)
operačné riziko,
f)
iné významné riziká.
(6)
V časti Rizikový profil poisťovne sa uvádzajú aj informácie o významných koncentráciách rizík, ktorým je vystavená poisťovňa a prehľad akýchkoľvek budúcich koncentrácií rizík predpokladaných počas obdobia vykonávania naplánovanej činnosti na základe obchodnej stratégie a spôsob, akým sa budú tieto koncentrácie rizík riadiť.
(7)
V časti Techniky zmierňovania rizika sa uvádzajú informácie o technikách používaných v súčasnosti na zmierňovanie rizík a opis akýchkoľvek významných techník zmierňovania rizík, ktoré poisťovňa zvažuje kúpiť na základe obchodnej stratégie poisťovne počas obdobia vykonávania naplánovanej činnosti, odôvodnenie a účinok takýchto techník zmierňovania rizík.
(8)
V časti Ďalšie informácie významné pre posúdenie riadenia rizík poisťovne sa uvádzajú informácie neuvedené v predchádzajúcich častiach správy.
§ 3
Správa sa predkladá elektronicky prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál, a to výkazom s ľubovoľnými prílohami s kódom Ppn (SRR) 30-01.
§ 4
Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní a predkladaní správy za rok 2016.
Jozef Makúch v. r.