• Dátum účinnosti

23/2016

Časová verzia predpisu účinná od 28.09.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

23
OPATRENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 1/2016 z 12. septembra 2016, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 259/2016 Z. z.)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Zoznam výrobkov obranného priemyslu podľa § 3 zákona je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Zrušuje sa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2015 z 11. mája 2015, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu (oznámenie č. 98/2015 Z. z.).
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 28. septembra 2016.
Peter Žiga v. r.
Príloha č. 1 k opatreniu č. 23/2016 Z. z.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 23/2016 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Komisie (EÚ) 2016/970 z 27. mája 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o zoznam výrobkov obranného priemyslu (Ú. v. EÚ L 163, 21. 06. 2016).