• Dátum účinnosti

22/2016

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

22
OPATRENIE
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 258/2016 Z. z.)

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Regulácia podľa tohto opatrenia sa vzťahuje na ceny vnútroštátneho poštového styku za poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného styku poskytovateľom univerzálnej služby v rozsahu udelenej poštovej licencie.
§ 2
Týmto opatrením sa určujú maximálne ceny poštových služieb podľa § 1, ktoré sú uvedené v prílohe.
§ 3
Zrušuje sa výnos Poštového regulačného úradu z 26. novembra 2012 č. 1/2012, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk (oznámenie č. 380/2012 Z. z.) v znení výnosu z 15. decembra č. 1/2014 (oznámenie č. 382/2014 Z. z.).
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2016.
Vladimír Kešjar v. r.
Príloha k opatreniu č. 22/2016 Z. z.