• Dátum účinnosti

21/2016

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

21
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 11. augusta 2016 č. MF/017290/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/11251/2004-42 z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 243/2016 Z. z.)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 36 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/11251/2004-42 z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442 (oznámenie č. 670/2004 Z. z.), výnosu č. MF/009246/2006-421 z 28. marca 2006 (oznámenie č. 178/2006 Z. z.) a výnosu č. MF/24851/2009-421 z 30. septembra 2009 (oznámenie č. 428/2009 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 a 3 sa číslo „70“ nahrádza číslom „200“, číslo „35“ sa nahrádza číslom „50“, číslo „170“ sa nahrádza číslom „300“ a číslo „335“ sa nahrádza číslom „500“.
2.
V § 2 odsek 4 znie:

„ Ustanovenie odseku 2 tretej vety sa vzťahuje aj na poskytnutie vecného daru verejným ochrancom práv, predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky, predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky a vedúcim rozpočtovej organizácie, ktorá je súčasne správcom kapitoly štátneho rozpočtu okrem vedúceho rozpočtovej organizácie, ktorá je kanceláriou plniacou úlohy spojené s organizačným, personálnym, finančným a iným zabezpečením činnosti štátneho orgánu2). Výnimočne v odôvodnených prípadoch možno poskytnúť zahraničnej delegácii a občanovi cudzieho štátu vecný dar vo vyššej hodnote ako je ustanovené v odseku 2 a 3, najviac v hodnote do 3000 eur na jednu osobu“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, zákon 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2016.
Peter Kažimír, v. r.
minister financií Slovenskej republiky