• Dátum účinnosti

18/2016

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

18
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 26. júla 2016 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 228/2016 Z. z.228/2016 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 65 ods. 8 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom sa predkladá za doplnkovú dôchodkovú spoločnosť prostredníctvom týchto výkazov:
a)
Dds (KL) 34-02 Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 1,
b)
Dds (HNS) 35-02 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 2,
c)
Dds (SUV) 38-02 Výkaz aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 3,
d)
Dds (VZS) 39-02 Výkaz výnosov a nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 4.
(2)
Účtovná závierka doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 67 ods. 2 zákona sa predkladá pod označením Dds (UZ) 40-02.
(3)
Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde sa predkladá za príslušný doplnkový dôchodkový fond, ktorý doplnková dôchodková spoločnosť vytvára a spravuje, prostredníctvom týchto výkazov:
a)
Dfo (HNS) 41-02 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 5,
b)
Dfo (HMF) 11-02 Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 6,
c)
Dfo (PU) 47-02 Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 7,
d)
Dfo (PAS) 42-02 Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 8,
e)
Dfo (VVN) 43-02 Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 9.
(4)
Účtovná závierka doplnkového dôchodkového fondu podľa § 67 ods. 2 zákona sa predkladá pod označením Dfo (UZ) 44-02.
§ 2
(1)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b), ods. 2, ods. 3 písm. a) až c) a ods. 4 sa predkladajú Národnej banke Slovenska v listinnej podobe a elektronicky prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.
(2)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a d) a ods. 3 písm. d) a e) sa predkladajú Národnej banke Slovenska elektronicky prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.
§ 3
Toto opatrenie sa po prvýkrát použije na predkladanie výkazov, ktoré sa predložia po 15. auguste 2016.
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 546/2009 Z. z. o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
§ 5
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2016.
Jozef Makúch
guvernér
Príloha č. 1 k opatreniu č. 18/2016 Z. z.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 18/2016 Z. z.
Príloha č. 3 k opatreniu č. 18/2016 Z. z.
Príloha č. 4 k opatreniu č. 18/2016 Z. z.
Príloha č. 5 k opatreniu č. 18/2016 Z. z.
Príloha č. 6 k opatreniu č. 18/2016 Z. z.
Príloha č. 7 k opatreniu č. 18/2016 Z. z.
Príloha č. 8 k opatreniu č. 18/2016 Z. z.
Príloha č. 9 k opatreniu č. 18/2016 Z. z.