• Dátum účinnosti

16/2016

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 18. mája 2016 č. MF/013944 /2016-421, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 182/2016 Z. z.)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení opatrenia z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421 (oznámenie č. 179/2006 Z. z.), opatrenia z 23. apríla 2008 č. MF/009212/2008-421 (oznámenie č. 177/2008 Z. z.), opatrenia z 20. mája 2010 č. MF/011928/2010-421 (oznámenie č. 264/2010 Z. z.), opatrenia z 18. augusta 2010 č. MF/021218/2010-421 (oznámenie č. 376/2010 Z. z.), opatrenia z 29. októbra 2010 č. MF/025825/2010-421 (oznámenie č. 414/2010 Z. z.), opatrenia z 20. februára 2012 č. MF/010211/2012-421 (oznámenie č. 67/2012 Z. z.), opatrenia zo 4. decembra 2013 č. MF/23213/2013-421 (oznámenie č. 455/2013 Z. z.), opatrenia z 12. novembra 2014 č. MF/19698/2014-421 (oznámenie č. 329/2014 Z. z.), opatrenia zo 16. septembra 2015 č. MF/017458/2015-421 (oznámenie č. 261/2015 Z. z.) a opatrenia zo 16. marca 2016 č. MF/009798/2016-421 (oznámenie č. 159/2016 Z. z.) sa dopĺňa takto:
V prílohe druhej časti písmene A. sa za kód 03 vkladá kód 04, ktorý znie:

„04 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2016.
Peter Kažimír v. r.
minister financií Slovenskej republiky