• Dátum účinnosti

15/2016

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

15
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. apríla 2016 č. MF/010711/2016-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2015 č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 166/2016 Z. z.)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2015 č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 56/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 sa slovo „ostatných“ nahrádza slovom „vybraných“.
2.
V prílohe č. 1 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu FIN 1-12 časť I. Príjmy a výdavky znie:

„K časti I. Príjmy a výdavky

1. V tejto časti sa uvádzajú všetky príjmy a výdavky subjektu verejnej správy, ktoré sa klasifikujú podľa rozpočtovej klasifikácie, okrem finančných operácií. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie, sa táto časť výkazu vypĺňa osobitne za bežné príjmy a bežné výdavky a osobitne za kapitálové príjmy a kapitálové výdavky [§ 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“)].

2. Stĺpec a v časti 1.1. a stĺpec a v časti 1.2. sa vypĺňajú za všetky subjekty verejnej správy. Kód zdroja sa vypĺňa ako povinný údaj.

3. Stĺpec b v časti 1.1. a stĺpec b v časti 1.2. sa vypĺňa za všetky subjekty verejnej správy. Uvádza sa typ zdroja, ktorým sa rozlišuje, či príslušné prostriedky majú charakter rozpočtových prostriedkov alebo mimorozpočtových prostriedkov. Ak ide o prostriedky Európskej únie a spolufinancovanie zaradené do príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu [§ 8 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“)], majú tieto prostriedky charakter rozpočtových prostriedkov a uvádza sa písmeno „R“. Ak ide o prostriedky, o ktoré je rozpočtová organizácia oprávnená prekročiť limit výdavkov (§ 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z .z.), majú tieto prostriedky charakter mimorozpočtových prostriedkov a uvádza sa písmeno „M“.

4. V stĺpcoch c až e v časti 1.1. a v stĺpcoch d až j v časti 1.2. sa uvádzajú príjmy a výdavky subjektu verejnej správy triedené podľa rozpočtovej klasifikácie (§ 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.).

5. Stĺpec c v časti 1.2. sa vypĺňa za subjekty verejnej správy, ktorými sú štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne fondy. V stĺpci c v časti 1.2. sa uvádza alfanumerický kód programu.

6. V stĺpci 1 v častiach 1.1. a 1.2. sa uvádzajú údaje o príjmoch a výdavkoch subjektu verejnej správy schválené a rozpísané na základe zákona o štátnom rozpočte na príslušné vykazované obdobie alebo na základe rozpočtu verejnej správy na príslušné vykazované obdobie schválené vládou Slovenskej republiky alebo schválené orgánom príslušného subjektu verejnej správy (§ 14 zákona č. 523/2004 Z .z.). V stĺpci 1 v častiach 1.1 a 1.2 sa nevypĺňajú údaje za mimorozpočtové účty.

7. V stĺpci 2 v častiach 1.1. a 1.2. sa uvádzajú údaje o príjmoch a výdavkoch subjektu verejnej správy upravené o vykonané rozpočtové opatrenia v štátnom rozpočte (§ 15 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky), § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z .z. alebo upravené na základe rozhodnutia orgánu príslušného subjektu verejnej správy. V stĺpci 2 v častiach 1.1 a 1.2 sa nevypĺňajú údaje za mimorozpočtové účty.

8. V stĺpci 3 v častiach 1.1. a 1.2. sa uvádzajú údaje o očakávanej skutočnosti, ktorou sa rozumie predpokladané plnenie rozpočtu do konca roka k 31. decembru. Za subjekty verejnej správy uvedené v § 3 ods. 1, sa uvádzajú údaje o očakávanej skutočnosti za obdobie január až november a za subjekty verejnej správy uvedené v § 3 ods. 2, sa uvádzajú údaje o očakávanej skutočnosti za obdobie I. až III. štvrťrok. Údaje o očakávanej skutočnosti sa nevypĺňajú za obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

9. V stĺpci 4 v častiach 1.1. a 1.2. sa uvádzajú údaje o skutočných príjmoch a výdavkoch subjektu verejnej správy podľa stavu k termínu, ku ktorému sa finančný výkaz zostavuje.“.

3.
V prílohe č. 1 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu FIN 1-12 k časti II. deviatom bode sa slová „1, 2 a 3“ nahrádzajú slovami „1 a 2“.
4.
V prílohe č. 2 vo finančnom výkaze FIN 2-04 piatom bode II. časti sa vypúšťa riadok 28 a doterajšie riadky 29 až 49 sa označujú ako riadky 28 až 48.
5.
V prílohe č. 4 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu FIN 4-04 druhom bode sa za slovo „uvádza“ vkladá slovo „začiatočný“.
6.
V prílohe č. 4 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu FIN 4-04 treťom bode sa za slovo „uvádza“ vkladá slovo „začiatočný“ a vypúšťajú sa slová „k prvému dňu kalendárneho štvrťroka“.
7.
V prílohe č. 4 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu FIN 4-04 deviatom bode sa vypúšťajú slová „,časového rozlíšenia pasív“.
8.
Príloha č. 6 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2016.
Peter Kažimír v. r.
minister financií Slovenskej republiky