• Dátum účinnosti

14/2016

Časová verzia predpisu účinná od 17.06.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

14
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 163/2016 Z. z.)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 2 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Týmto opatrením sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania.
§ 2
(1)
Žiadosť o vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti alebo preskúšania sa podáva Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „úrad“). Vzor žiadosti o vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti alebo preskúšania je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Prílohou k žiadosti o vykonanie audítorskej skúšky je
a)
osvedčená kópia vysokoškolského diplomu alebo rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní,
b)
potvrdenie školiteľa o absolvovaní päťročnej odbornej praxe v účtovníctve,
c)
potvrdenie Slovenskej komory audítorov o absolvovaní sústavného vzdelávania asistentov štatutárneho audítora,
d)
čestné vyhlásenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,
e)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
f)
osvedčená kópia osvedčenia o spôsobilosti na výkon štatutárneho auditu (ďalej len „certifikát“) a osvedčené kópie licencií z iných členských štátov a tretích krajín, ktorých je žiadateľ držiteľom, vrátane názvu orgánu, ktorým boli vydané a ich čísla.
(3)
Prílohou k žiadosti o vykonanie skúšky spôsobilosti je
a)
osvedčená kópia platného certifikátu alebo osvedčená kópia licencie vydanej v inom členskom štáte alebo v tretej krajine,
b)
potvrdenie o splnení požiadavky sústavného vzdelávania v bezprostredne predchádzajúcom období,
c)
čestné vyhlásenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,
d)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace alebo potvrdenie vydané príslušným orgánom dohľadu podľa § 3 ods. 11 zákona,
e)
potvrdenie o tom, že audítorská skúška vykonaná v tretej krajine spĺňa požiadavky podľa § 15 ods. 2 zákona, ak ide o audítora z tretej krajiny.
(4)
Prílohou k žiadosti pri opakovaní audítorskej skúšky sú doklady podľa odseku 2 písm. c) až e). Prílohou k žiadosti pri opakovaní skúšky spôsobilosti sú doklady podľa odseku 3 písm. b) až d).
(5)
Prílohou k žiadosti o vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti alebo preskúšania, ako aj ich opakovanie, je aj doklad preukazujúci zaplatenie poplatku podľa § 9.
§ 3
(1)
Audítorská skúška a skúška spôsobilosti sa vykonáva v októbri. Žiadosť o vykonanie audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti možno podať do konca júna príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa chce žiadateľ zúčastniť audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti.
(2)
Ak žiadosť o vykonanie audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti neobsahuje ustanovené náležitosti podľa § 2 a prílohy č. 1 alebo má iné nedostatky, možno ju doplniť alebo opraviť najneskôr do 10. júla. Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorá nie je vyplnená správne, neobsahuje náležitosti podľa § 2 a prílohy č. 1 alebo má iné nedostatky a žiadateľ ju nedoplnil alebo neopravil ani v termíne podľa prvej vety, sa neakceptuje.
(3)
Ak podaná žiadosť o vykonanie audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti je úplná, pozvánka na audítorskú skúšku alebo skúšku spôsobilosti sa zasiela žiadateľovi najneskôr jeden mesiac pred termínom jej konania. Ak podaná žiadosť o vykonanie audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti nie je úplná, oznámenie o neakceptovaní žiadosti sa zasiela žiadateľovi v rovnakom termíne.
(4)
Okruhy tém, ktoré môžu byť obsahom audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti, vrátane zoznamu odporúčanej literatúry, sa zverejňujú na webovom sídle úradu najneskôr štyri mesiace pred termínom konania audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti.
(5)
Pozvánka na preskúšanie, ktorej súčasťou sú okruhy tém, ktoré môžu byť obsahom preskúšania, vrátane zoznamu odporúčanej literatúry, sa zasiela štatutárnemu audítorovi na základe jeho žiadosti najneskôr jeden mesiac pred termínom preskúšania. Preskúšanie sa vykonáva podľa potreby, najviac dvakrát ročne.
§ 4
(1)
Audítorskú skúšku tvoria tri čiastkové skúšky, ktorých obsahom sú
a)
znalosti účtovníctva v rozsahu
1.
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
2.
opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky vydaných podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,
3.
opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky vydaných podľa § 17a ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,
4.
zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky,
5.
medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo podľa § 15 ods. 2 písm. d) zákona,
b)
znalosti
1.
audítorských postupov, metód a techník vrátane medzinárodných audítorských štandardov,
2.
zákona,
3.
Etického kódexu audítora podľa § 2 ods. 18 zákona,
c)
znalosti využívané pri výkone štatutárneho auditu v oblastiach
1.
ekonómie, finančného riadenia a finančnej analýzy,
2.
manažérskeho účtovníctva podnikateľov,
3.
práva podľa § 15 ods. 2 písm. e) zákona, a to v tomto rozsahu:
3a.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v rozsahu prvej časti ôsmej hlavy, druhej časti prvej hlavy, šiestej časti a ôsmej časti prvej až osemnástej hlavy,
3b.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v rozsahu prvej až tretej časti,
3c.
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
3d.
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
3e.
zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
3f.
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
3g.
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
3h.
zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov,
3i.
zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov,
3j.
zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
3k.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov v rozsahu prvej až štvrtej časti, šiestej časti, siedmej časti § 152 až 156 a ôsmej až deviatej časti,
3l.
zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov,
3m.
zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov,
3n.
zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
3o.
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
3p.
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v rozsahu prvej časti prvej hlavy, druhej časti druhej hlavy prvého dielu a § 231,
3q.
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu druhej časti,
3r.
zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov v rozsahu § 67a, 71, 72, 80 a 81,
3s.
zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
3t.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov v rozsahu druhej časti štvrtej, piatej a ôsmej hlavy,
3u.
zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
3v.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
4.
informačných systémov riadenia, riadenia rizík a vnútornej kontroly, systémov spracovania dát, matematických a štatistických metód.
(2)
Audítorská skúška môže trvať najviac 14 hodín a vykonáva sa najviac šesť hodín v jednom dni.
§ 5
(1)
Skúšku spôsobilosti tvoria dve časti, ktorých obsahom sú znalosti v rozsahu podľa
a)
§ 4 ods. 1 písm. a) prvého až tretieho bodu, § 2, 19, 31, 33, 34, 36 a 68 zákona,
b)
§ 4 ods. 1 písm. c) tretieho bodu.
(2)
Skúška spôsobilosti môže trvať najviac sedem hodín a vykonáva sa v jeden deň.
§ 6
(1)
Preskúšanie tvoria tri odborné časti, ktorých obsahom sú oblasti podľa § 4 ods. 1.
(2)
Preskúšanie môže trvať najviac sedem hodín a vykonáva sa v jeden deň.
(3)
O preskúšaní sa vyhotoví zápisnica, ktorej súčasťou je aj výsledok preskúšania, ktorý sa oznámi štatutárnemu audítorovi do 15 dní odo dňa vykonania preskúšania.
§ 7
(1)
Audítorská skúška, skúška spôsobilosti alebo preskúšanie sa vykonávajú anonymne, pričom skúšaní sú označení prideleným kódom.
(2)
Čiastkové skúšky pri audítorskej skúške, časti skúšky spôsobilosti alebo odborné časti preskúšania sa vykonávajú samostatne, pričom skúšaný môže použiť len pomôcky určené skúšobnou komisiou úradu.
(3)
Výsledok čiastkovej skúšky pri audítorskej skúške, časti skúšky spôsobilosti alebo odbornej časti preskúšania sa hodnotí kvalifikačným stupňom „uspel“ alebo „neuspel“. Skúšaný je v čiastkovej skúške, časti skúšky alebo odbornej časti úspešný, ak získal najmenej 70 % z celkového počtu bodov.
§ 8
Certifikát sa vydáva žiadateľovi na základe rozhodnutia skúšobnej komisie úradu o výsledku audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti, oznámeného žiadateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa ich úspešného vykonania. V rovnakej lehote sa oznamuje žiadateľovi aj rozhodnutie o neúspešnom vykonaní audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti.
§ 9
Poplatok za
a)
audítorskú skúšku je 510 eur, pričom za opakovanie čiastkovej skúšky je poplatok 170 eur,
b)
skúšku spôsobilosti je 500 eur, pričom za opakovanie jej časti je poplatok 250 eur,
c)
preskúšanie je 510 eur, pričom za opakovanie jeho odbornej časti je poplatok 170 eur.
§ 10
Skúšobná komisia úradu má deväť členov.
§ 11
(1)
Žiadateľovi, ktorý sa na audítorskej skúške, skúške spôsobilosti alebo preskúšaní nezúčastnil a svoju neúčasť riadne písomne ospravedlnil, a to najneskôr tri dni pred termínom konania audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti alebo preskúšania, sa uhradený poplatok za audítorskú skúšku, skúšku spôsobilosti alebo preskúšanie vráti.
(2)
Neúčasť žiadateľa možno ospravedlniť najneskôr v deň konania, a to pred začiatkom audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti alebo preskúšania, len zo zdravotných dôvodov žiadateľa, ktoré sú doložené lekárskym potvrdením alebo z iných závažných preukázaných dôvodov, ktoré sú doložené písomným ospravedlnením s uvedením dôvodov a tieto sú bezodkladne doručené úradu. Na dodatočné ospravedlnenia pri neúčasti na audítorskej skúške, skúške spôsobilosti alebo preskúšaní sa neprihliada.
(3)
Ak sa žiadateľ ospravedlní z jednej alebo dvoch čiastkových skúšok pri audítorskej skúške, čiastková skúška sa vykoná v dvoch nasledujúcich termínoch podľa § 15 ods. 6 zákona. Ak sa žiadateľ ospravedlní zo všetkých čiastkových skúšok pri audítorskej skúške alebo zo skúšky spôsobilosti, v nasledujúcom období sa môže podať žiadosť o vykonanie audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti v riadnom termíne. Ak sa štatutárny audítor ospravedlní z preskúšania, preskúšanie sa vykoná v nasledujúcom termíne podľa § 9 ods. 8 zákona.
(4)
Neospravedlnená neúčasť na prihlásený termín alebo ak skúšobná komisia úradu neuznala dôvody ospravedlnenia, sa posudzuje ako neúspešné zloženie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti alebo preskúšania a uhradený poplatok za audítorskú skúšku, skúšku spôsobilosti alebo preskúšanie sa nevracia.
§ 12
(1)
Žiadosť o vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti alebo preskúšania podaná podľa právneho predpisu účinného do 16. júna 2016 sa považuje za žiadosť podanú podľa tohto opatrenia. Poplatok zaplatený v súlade s právnym predpisom účinným do 16. júna 2016 sa považuje za poplatok zaplatený podľa tohto opatrenia.
(2)
Žiadosť o vykonanie audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti v roku 2016 možno podať do 31. júla 2016. Ak táto žiadosť neobsahuje ustanovené náležitosti podľa § 2 a prílohy č. 1 alebo má iné nedostatky, možno ju doplniť alebo opraviť najneskôr v termíne do 10. augusta 2016. Termín na zaslanie pozvánky na audítorskú skúšku alebo skúšku spôsobilosti je najneskôr 14 dní pred termínom jej konania.
(3)
K žiadosti o vykonanie audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti alebo k žiadosti pri opakovaní audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti podanej po 1. novembri 2016 sa neprikladá doklad podľa § 2 ods. 2 písm. e) alebo § 2 ods. 3 písm. d) vydaný v Slovenskej republike.
§ 13
Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 14
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júla 2008 č. MF/13522/2008-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania (oznámenie č. 274/2008 Z. z.).
§ 15
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 17. júna 2016.
Peter Kažimír v. r.
minister financií
Príloha č. 1 k opatreniu č. 304/2016 Z. z.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 304/2016 Z. z.
Príloha č. 3 k opatreniu č. 304/2016 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZAVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/30/ES (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (Ú. v. EÚ L 182, 29. 6. 2013), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/56/EÚ (Ú. v. EÚ L 158, 27. 5. 2014).