• Dátum účinnosti

13/2016

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

13
OPATRENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 18. februára 2016 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2016
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 111/2016 Z. z.)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e :
§ 1
Hodnoty výstrojných súčastí podľa reálnych nákupných cien, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2016, sú uvedené v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 17. februára 2015 č. 19/2015 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2015 (oznámenie č. 28/2015 Z. z.).
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2016
Robert Kaliňák v. r.
Príloha k opatreniu č. 13/2016 Z. z.