• Dátum účinnosti

11/2016

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

11
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. marca 2016 č. MF/009798/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 159/2016 Z. z.)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení opatrenia z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421 (oznámenie č. 179/2006 Z. z.), opatrenia z 23. apríla 2008 č. MF/009212/2008-421 (oznámenie č. 177/2008 Z. z.), opatrenia z 20. mája 2010 č. MF/011928/2010-421 (oznámenie č. 264/2010 Z. z.), opatrenia z 18. augusta 2010 č. MF/021218/2010-421 (oznámenie č. 376/2010 Z. z.), opatrenia z 29. októbra 2010 č. MF/025825/2010-421 (oznámenie č. 414/2010 Z. z.), opatrenia z 20. februára 2012 č. MF/010211/2012-421 (oznámenie č. 67/2012 Z. z.), opatrenia zo 4. decembra 2013 č. MF/23213/2013-421 (oznámenie č. 455/2013 Z. z.), opatrenia z 12. novembra 2014 č. MF/19698/2014-421 (oznámenie č. 329/2014 Z. z.) a opatrenia zo 16. septembra 2015 č. MF/017458/2015-421 (oznámenie č. 261/2015 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 písm. b) sa číslo "6" nahrádza číslom "7“.
2.
V § 1 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) pohybov na účtoch rozpočtových organizácií.“.
3.
V § 1 ods. 4 písm. a) sa za slovom „služby“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová “ako aj platby za trvanlivé tovary a vybavenie na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov,“.
4.
V § 1 ods. 6 sa slová „mimorozpočtových bankových účtoch rozpočtových organizácií, z ktorých sa nerealizuje čerpanie prostredníctvom príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „účtoch rozpočtových organizácií“.
5.
V prílohe tretej časti písmene B. položke 637 sa za podpoložku 637039 vkladá podpoložka 637040, ktorá znie:

„637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií“.
6.
V prílohe tretej časti písmene B. položka 646 znie:

„646 Náklady spojené s ručením za sprivatizovaný majetok a prevádzaný majetok“.
7.
V prílohe tretej časti písmene C. kategória 440 znie:

„440 Z predaja privatizovaného majetku a prevádzaného majetku“.
8.
V prílohe tretej časti písmene C. položka 453 znie:

„453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov“.
9.
Slová „Fond národného majetku Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „právny nástupca Fondu národného majetku Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 2, 4, a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.
Peter Kažimír v. r.
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky