• Dátum účinnosti

10/2016

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

10
OPATRENIE
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 17. marca 2016 č. 39346/2016-110, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 143/2016 Z. z.)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 209 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998
č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov (oznámenie č. 228/1998 Z. z.) v znení výnosu z 9. marca 2012 č. 16057/2012-110 (oznámenie č. 109/2012 Z. z.) a výnosu z 19. decembra 2013 č. 44808/2013-110 (oznámenie č. 494/2013 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 72a ods. 2 sa slová „20 rokov“ nahrádzajú slovami „desať rokov“.
2.
Za § 73a sa vkladá § 73b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠73b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2016
Ustanovenie § 72a ods. 2 sa použije aj na skončené exekučné spisy, ktoré boli uložené do exekútorského archívu pred 1. májom 2016.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2016.
Tomáš Borec v. r.