Späť

Pripravuje sa novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia - v PK do 15.6.2023

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Do návrhu zákona sa v ustanoveniach, ktoré sa týkajú ochrany zdravia zamestnancov pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi, na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/431 z 9. marca 2022, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci, dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa ochrany zdravia zamestnancov pri práci s reprodukčne toxickými faktormi.

Smernica EP a Rady (EÚ) 2022/431 sa do právneho poriadku Slovenskej republiky v súčasnosti preberá návrhom nariadenia vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym, mutagénnym alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci, ktorým sa nahradí platné nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov. V súvislosti s tým sa v súčasnosti novelizuje aj nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

Uplatniť vyjadrenie k predbežnej informácii možno do 15.6.2023 v procese PI/2023/158. Predbežná informácia je dostupná v sprievodnej dokumentácii k procesu na tomto odkaze.

Zdroj: Predbežná informácia