Späť

Novela zákona o sociálnych službách v MPK do 19.7.2024

BRATISLAVA. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predložený návrh:

- vytvára právne podmienky na zabezpečenie reálnejšej dostupnosti sociálnych služieb podmienených odkázanosťou s finančnou podporou ich poskytovania z rozpočtu obce pre fyzické osoby odkázané na tieto sociálne služby ustanovením spôsobu realizácie povinnosti obce zabezpečiť dostupnosť týchto sociálnych služieb v rámci svojej pôsobnosti, a to poskytnutím alebo zabezpečením poskytovania sociálnej služby v reálnom čase, spôsobom a v rozsahu ovplyvniteľnom obcou, ako príslušným orgánom verejnej moci,

- v záujme odstránenia nesprávnej interpretačnej praxe vzniku povinnosti obce poskytovať neverejným poskytovateľom sociálnej služby finančný príspevok na spolufinancovanie sociálnej služby, podmieňuje vznik tejto povinnosti predchádzajúcim požiadaním neverejného poskytovateľa zo strany obce, resp. vyššieho územného celku, t. j. zabezpečením sociálnej služby v rozsahu pôsobnosti obcou a aj vyšším územným celkom u tohto poskytovateľa,

- vytvára právne podmienky pre rozšírenie kontinuálnej pomoci pri sebaobsluhe poskytovaním domácej opatrovateľskej služby vo vymedzenom rozsahu fyzickým osobám opatrovaným v rámci príspevku na opatrovanie,

- vytvára podmienky pre podporu a rozvoj využívania odľahčovacej služby u cieľovej skupiny opatrovateľov osôb odkázaných na opatrovanie podľa posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, reagujúc na jej objektívne potreby a záujmy tak, aby sa napĺňal jej zmysel a účel a zjednodušuje podmienky jej poskytovania,

- s cieľom kompenzovať vyššiu mieru finančnej záťaže a starostlivosti na strane opatrovateľov detí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré si najmä v prvých rokoch života vyžadujú vyššiu mieru starostlivosti, zvyšuje peňažný príspevok na opatrovanie, poskytovaný podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, o sumu 100 eur mesačne (t.j. na sumu 200 eur mesačne), ak je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím jedno alebo viacero nezaopatrených detí.

Návrh zákona možno pripomienkovať do 19.7.2024 v procese LP/2024/295. Sprievodná dokumentácia k procesu je k dispozícii na tomto odkaze.

Zdroj: Predkladacia správa