Späť

Pripravuje sa návrh zákona o Vojenskom spravodajstve - v PK do 25.5.2022

BRATISLAVA. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona o Vojenskom spravodajstve.

Cieľom návrhu zákona je vytvorenie takého legislatívneho rámca, ktorý umožní Vojenskému spravodajstvu efektívnejšie plniť úlohy a vykonávať spravodajskú činnosť a bezpečnostné opatrenia v takom rozsahu, ktorý zodpovedá požiadavkám aktuálneho bezpečnostného prostredia. Zmeny, ktoré návrh zákona prináša, precizujú a dopĺňajú úlohy a oprávnenia Vojenského spravodajstva a taktiež posilňujú kontrolu Vojenského spravodajstva mechanizmami vnútornej i vonkajšej kontroly, čím vytvárajú právny základ pre adekvátne pôsobenie Vojenského spravodajstva v spravodajskej komunite moderných demokratických štátov medzinárodného spoločenstva.

Po 28 rokoch účinnosti sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov stal z pohľadu aplikačnej praxe nevyhovujúcim a nezodpovedá súčasnej spoločenskej potrebe modernej právnej úpravy Vojenského spravodajstva v novom bezpečnostnom prostredí. Poznatky z aplikačnej praxe poukazujú na nutnosť vytvorenia podmienok na efektívne, flexibilné a včasné použitie prostriedkov a zariadení Vojenského spravodajstva voči hrozbám, ktoré plynú z dynamicky sa meniacej bezpečnostnej situácie, s cieľom zabezpečiť obranu, obranyschopnosť a bezpečnosť Slovenskej republiky. 

Uplatniť vyjadrenie k predbežnej informácii je možné do 25.5.2022 v procese PI/2022/115. Predbežná informácia je dostupná v sprievodnej dokumentácii k procesu na tomto odkaze.

Zdroj: Predbežná informácia