Späť

Právne predpisy v jazyku národnostných menšín

Vybrané právne predpisy, ktoré sa týkajú najmä národnostných menšín, boli preložené do piatich jazykov a sú zverejnené pre občanov na portáli SLOV-LEX, aby im príslušníci národnostných menšín lepšie porozumeli. Obsah týchto právnych predpisov bude priebežne aktualizovaný.

Zverejnené legislatívne normy sa týkajú menšinových práv. Preklad vybraných zákonov do jazykov národnostných menšín bude prínosný nielen pre občanov SR, ale aj pre cudzincov používajúcich tieto jazyky.

Zverejnené právne normy v jazykoch národnostných menšín majú voči ekvivalentu v štátnom jazyku informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Takto vytvorený systém je štruktúrovaný, otvorený pre ďalší vývoj a umožňujúci príslušníkom národnostných menšín konformnejší prístup k právnym predpisom v ich materinskom jazyku.

Súčasťou nového obsahového modulu budú aj ďalšie dôležité vnútroštátne predpisy, ktoré budú postupne preložené do jazykov národnostných menšín.

Nový modul je dostupný na adrese https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy-v-jazyku-narodnostnych-mensin