Späť

Zmeny v redakcii Slov-Lex

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zmien v zákone č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení, a v zákone č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dochádza s účinnosťou od 1. 7. 2020 k prechodu pôsobnosti v oblasti vydávania Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správy a prevádzky Informačného systému Slov-Lex z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky.

Redakcia Slov-Lex plynule zabezpečuje všetky činnosti týkajúce sa správy a prevádzky IS Slov-Lex, portálu Slov-Lex a činnosti týkajúce sa vydávania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. 

Používateľom je k dispozíci mailový kontakt helpdesk@slov-lex.sk a telefonický kontakt heldesk centra 02 888 91 131.