Späť

Pripravuje sa novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva - v PK do 27.3.2023

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Základnými cieľmi právnej úpravy sú:

- Vytvorenie jednotného elektronického registra kandidátov a kandidátnych listín.

- Eliminácia chybovosti na hlasovacích lístkoch, najmä vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

- Zabezpečenie informovanosti verejnosti o kandidujúcich subjektoch z jedného miesta.

- Zabezpečenie kontroly správnosti údajov na kandidátnych listinách v registri fyzických osôb.

- Zefektívnenie práce volebných komisií zodpovedných za registráciu kandidátnych listín a kandidátov. (Keďže údaje  uvedené v registri budú slúžiť na vyhotovenie zoznamu kandidátov a tlač hlasovacích lístkov, ako aj pre zisťovanie výsledkov volieb, dôjde k výraznému zefektívneniu práce s údajmi o kandidátoch.)

- Zabezpečenie doručovania zoznamu zaregistrovaných kandidátov vo voľbách do orgánov územnej samosprávy voličom do domácnosti.

Uplatniť vyjadrenie k predbežnej informácii je možné do 27.3.2023 v procese PI/2023/94. Predbežná informácia je dostupná v sprievodnej dokumentácii k procesu na tomto odkaze.

Zdroj: Predbežná informácia