Späť

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi v MPK do 18.8.2022

BRATISLAVA. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Účelom návrhu zákona je úprava podmienok poskytovania pomoci v hmotnej núdzi na základe doterajších skúseností a požiadaviek úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Návrh tiež vychádza z niektorých odporúčaní odbornej verejnosti. Navrhovanými úpravami jednotlivých ustanovení zákona sa má docieliť adresnejšie, efektívnejšie a administratívne menej náročné poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi.

Obsahom prvej časti návrhu zákona je komplexná úprava zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to najmä vylúčenie osobitného príspevku zo systému pomoci v hmotnej núdzi, úprava posudzovania príjmu, zmeny vo výške a štruktúre dávky a jednotlivých príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Zároveň sa návrhom zákona riešia niektoré z aplikačných problémov, zvyšuje sa miera poskytovanej ochrany určitým osobám, uľahčuje sa prístup k pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti s posudzovaním majetku a pod. Návrhom zákona sa tiež zavádza elektronický systém preukazovania dočasnej pracovnej neschopnosti.

V ďalších častiach návrhu zákona sa navrhuje umožniť zúčtovanie niektorých dávok sociálneho poistenia s pomocou v hmotnej núdzi, ustanoviť, že tehotenské sa nepovažuje za príjem na účely zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zavedenie nového aktívneho opatrenie na trhu práce, zvýšenie dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu a vytvorenie podmienok na zabezpečenie prenosu údajov medzi Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Národným centrom zdravotníckych informácií za účelom bezproblémového fungovania elektronického preukazovania dočasnej pracovnej neschopnosti.

Návrh zákona je možné pripomienkovať do 18.8.2022 v procese LP/2022/444. Sprievodná dokumentácia k procesu je k dispozícii na tomto odkaze.

Zdroj: Predkladacia správa