Späť

Novela zákona o slobode informácií v MPK do 30.9.2022

BRATISLAVA. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona nadväzuje na legislatívny proces LP/2021/727. Pôvodná novelizácia zákona o slobode informácií bola zameraná na dve oblasti úpravy – transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie) a realizáciu požiadaviek vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády. S ohľadom na výsledky pripomienkového konania v rámci legislatívneho procesu LP/2021/727 predkladateľ pokračoval v legislatívnom procese len vo vzťahu k transpozičnej právnej úprave, ktorá bola schválená parlamentom a následne vyhlásená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ako zákon č. 251/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V nadväznosti na uvedené, ako aj diskusiu k pripomienkam uplatneným v rámci legislatívneho procesu LP/2021/727, predkladateľ prehodnotil svoje pôvodné návrhy týkajúce sa vnútroštátneho režimu zverejňovania a sprístupňovania informácií a spracoval nový návrh zákona, ktorý opätovne predkladá do pripomienkového konania, pričom jeho obsahové zameranie možno vymedziť nasledovne:

- nové vymedzenie povinnej osoby,

- precizovanie vecného záberu zákona vrátane definovania pojmu „informácia“,

- potvrdenie slobodného šírenia informácií získaných na základe zákona o slobode informácií,

- explicitné vymedzenie povinnosti územnej samosprávy zverejňovať informácie,

- zavedenie povinného zverejňovania informácií o uchádzačoch o verejné funkcie, ako aj o samotných verejných funkcionároch,

- potvrdenie povinnosti zverejňovať všetky dodatky k povinne zverejňovaným zmluvám, ako aj zrušenie výnimky pre nesprístupňovanie ich príloh a predĺženie lehoty povinného zverejnenia zmlúv,

- zaradenie zmlúv Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. medzi povinne zverejňované zmluvy,

- precizovanie úpravy zverejňovania objednávok a faktúr,

- nové nastavenie vybavenia žiadosti o informácie odkazom na zverejnenú informáciu,

- prehodnotenie a rozšírenie úpravy ďalšieho obmedzenia prístupu k informáciám (kontrola, duševné vlastníctvo, citlivé informácie),

- predĺženie niektorých lehôt na strane povinnej osoby pri zachovaní pôvodnej lehoty na vybavenie žiadosti o informácie,

- precizovanie postupu pri rozhodovaní o žiadosti o informácie v prvom stupni a v rámci opravného konania,

- rozšírenie administratívnoprávnej zodpovednosti na úseku slobodného prístupu k informáciám.

Predložený návrh zákona čerpá okrem poznatkov, ktoré prinieslo pripomienkové konanie v rámci legislatívneho procesu LP/2021/727, aj z obdobného návrhu zákona predloženého do pripomienkového konania v roku 2017 (LP/2017/678). Do úvahy sa berú samozrejme aj diskusie, ktoré predkladateľ vedie ako s povinnými osobami vrátane územnej samosprávy, tak aj s mimovládnym sektorom, či inými aktérmi prípravy a tvorby zákonov (napr. poslanci parlamentu).

Návrh zákona je možné pripomienkovať do 30.9.2022 v procese LP/2022/523. Sprievodná dokumentácia k procesu je k dispozícii na tomto odkaze.

Zdroj: Predkladacia správa