Späť

Novela zákona o pobyte cudzincov v MPK do 6.4.2023

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Cieľom návrhu zákona je transpozícia novej Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1883 z 20. októbra 2021 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania a o zrušení smernice Rady 2009/50/ES do národnej legislatívy.

Návrh zákona zohľadňuje aj odporúčania schengenskej hodnotiacej komisie z hodnotenia Slovenskej republiky v roku 2019 týkajúce sa oblasti návratov štátnych príslušníkov tretích krajín z územia Slovenskej republiky. Táto časť návrhu bola v roku 2022 v samostatnom legislatívnom procese, avšak dňa 8. novembra 2022  nebola schválená plénom Národnej rady Slovenskej republiky v treťom čítaní (číslo tlače 1100). Moratórium na opätovné predloženie návrhu zákona Národnej rade Slovenskej republiky uplynie 8. mája 2023. Vzhľadom na termín predloženia návrhu zákona na rokovanie vlády, ktorý bol posunutý na 30. apríl 2023, bude táto podmienka splnená.

V rámci znižovania administratívnej záťaže pre žiadateľov o udelenie pobytu návrh zákona upravuje podmienky a náležitosti potrebné k podaniu žiadosti o pobyt. S cieľom zefektívniť konanie sa jednoznačnejšie definujú niektoré procedurálne postupy policajného útvaru. Zároveň návrh zákona prináša ďalšie čiastkové úpravy a doplnenia, ktorých potreba vyplynula z aplikačnej praxe.

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 z 12. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226, sa ustanovuje kompetencia Ministerstva vnútra SR na rozhodovanie o cestovných povoleniach a v tejto súvislosti sa rozširujú údaje vedené v informačných systémoch Policajného zboru.

Návrhom zákona sa v dôsledku prijatia vyššie uvedenej smernice zavádza niekoľko zmien, ktorých cieľom je zatraktívnenie modrých kariet (vysokokvalifikovaného zamestnania) pre potreby jej využívania na našom trhu práce. V súvislosti s transpozíciou smernice sa zároveň navrhuje novelizácia zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý v piatej časti upravuje podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny s výkonom práce na území Slovenskej republiky (čl. IV návrhu novely zákona).

V čl. II. návrhu zákona sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, kde sa v položke 24 týkajúcej sa vydávania dokladov o pobyte upravuje hodnota správneho poplatku za vydanie dokladu o pobyte o poplatok za doručenie dokladu o pobyte na adresu žiadateľa (plus 3 €).

V čl. III návrh zákona sa mení zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, čím  sa vytvárajú podmienky pre úpravu uvedených registrov v pôsobnosti MV SR, ako aj zavedenie nových služieb pre správcu komunikačnej časti autentifikačného modulu.

Návrh zákona možno pripomienkovať do 6.4.2023 v procese LP/2023/169. Sprievodná dokumentácia k procesu je k dispozícii na tomto odkaze.

Zdroj: Predkladacia správa