Späť

Pripravuje sa nový stavebný zákon - v PK do 21.6.2024

BRATISLAVA. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu stavebného zákona.

Nové stavebné predpisy nahradia v súčasnosti platný a účinný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov aj platný zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe s odloženou účinnosťou od 01.04.2025.

Cieľom novej právnej úpravy je vytvoriť právny rámec na skvalitnenie, zjednodušenie a urýchlenie výstavby, zníženie administratívnej náročnosti povoľovacích konaní a nastolenie transparentnosti v tejto oblasti. Úprava smeruje do nasledovných oblastí:

- úprava Verejnej správy vo výstavbe,

- úprava procesov povoľovania stavieb.

Uplatniť vyjadrenie k predbežnej informácii možno do 21.6.2024 v procese PI/2024/128. Predbežná informácia je dostupná v sprievodnej dokumentácii k procesu na tomto odkaze.

Zdroj: Predbežná informácia