Späť

Návrh novely zákona o slobode informácií v MPK do 17.12.2021

BRATISLAVA. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona sa skladá z dvoch častí. Prvá časť predstavuje novelizáciu národného režimu sprístupňovania, a to vo vzťahu ku konkrétnym požiadavkám uvedeným v programovom vyhlásení vlády, čím dochádza k čiastočnému naplneniu požiadaviek vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády. Druhou časťou sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica (EÚ) 2019/1024.

Zvyšok požiadaviek na zmenu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré vyplývajú z programového vyhlásenia vlády a nie sú obsahovo pretavené do predkladaného návrhu zákona (napr. rozšíriť okruh povinne zverejňovaných informácií, zvýšiť vymožiteľnosť práva na informácie), alebo ktoré vzídu z pripomienkového konania, budú, najmä z dôvodu urgentnej potreby vykonať transpozíciu smernice 2019/1024 v čo možno najkratšom čase s ohľadom na začaté konanie Európskej komisie proti Slovenskej republike pod číslom INFR 2021/0512, naplnené neskôr a to v samostatnom legislatívnom procese, čo zároveň prispeje ku komplexnejšej právnej úprave národného režimu slobodného prístupu k informáciám po širšej odbornej diskusii.

Smernica 2019/1024 sa preberá do ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám o opakovanom použití informácií z dôvodu, že právna úprava informácií určených na opakované použitie sa aktuálne nachádza v § 21b až § 21l zákona o slobodnom prístupe k informáciám, pričom v budúcnosti dôjde k prechodu tejto problematiky a k jej úprave v právnom predpise (zákon o údajoch) v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako gestora smernice 2019/1024.

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. júna 2022.

Návrh zákona je možné pripomienkovať do 17.12.2021 v procese LP/2021/727. Sprievodná dokumentácia k procesu je k dispozícii na tomto odkaze.

Zdroj: Predkladacia správa