Späť

Pripravuje sa novela zákona o službách zamestnanosti - v PK do 17.2.2022

BRATISLAVA. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kľúčovým cieľom návrhu zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2021 - 2024 upraviť právny rámec poskytovania finančných príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce a zabezpečiť zosúladenie zákona o službách zamestnanosti s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe, najmä v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Zároveň je zámerom návrhu zákona naplniť opatrenia prijaté v strategických dokumentoch.

V tomto kontexte sú ako najvýznamnejšie tézy návrhu zákona identifikované:

  • revízia právneho rámca poskytovania finančných príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce za účelom zlepšenia ich efektívnosti a účinnosti,
  • úprava právneho rámca podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za účelom zlepšenia ich efektívnosti a účinnosti,
  • úprava určenia zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily na úroveň krajov,
  • úprava pôsobnosti Aliancie sektorových rád a sektorových rád a vzdelávania prípravy pre trh práce v súlade so schválenou Stratégiou celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 - 2030,
  • úprava spôsobu vykazovania nezamestnanosti z dôvodu ukončenia poskytovania štatistických dát o počte pracujúcich osôb na úrovni okresov Štatistickým úradom SR.

 

Účinnosť pripravovaného zákona sa predpokladá od 1. januára 2023.

Uplatniť vyjadrenie k predbežnej informácii je možné do 17.2.2022 v procese PI/2022/5. Predbežná informácia je dostupná v sprievodnej dokumentácii k procesu na tomto odkaze.

Zdroj: Predbežná informácia