Späť

Informácia o plánovanej údržbe systému

Dovoľujeme si informovať o plánovanom technickom zásahu v informačnom systéme Slov-Lex (ďalej len „IS Slov-Lex“), ktorý súvisí s vykonaním jeho technickej údržby,  vrátane rekonfigurácie hardvérových časti systému. Cieľom uvedeného technického zásahu je modernizácia a skvalitnenie používateľských nástrojov IS Slov-Lex, vrátane zrýchlenia práce so špecifickými používateľskými nástrojmi systému a nastavenia jeho hardvérových častí tak, aby sa minimalizovalo riziko nepredvídateľných havárií.

Riešenie realizácie technického zásahu je navrhnuté tak, aby v čo najmenšej miere ovplyvnilo funkčnosť IS Slov-Lex a dostupnosť používateľských nástrojov. Obmedzenia sa týkajú predovšetkým služieb podsystému eLegislatíva.

Časový harmonogram:

1. fáza: piatok 10. 5. 2019 až nedeľa 12. 5. 2019

2. fáza: priebežné spracovávanie dát a rekonfigurácia hardvérových častí systému

3. fáza: ukončenie: 30. 5. 2019 – 2. 6. 2019

Počas celého procesu realizácie požiadavky bude plne dostupná bez obmedzení:

- Zbierka zákonov Slovenskej republiky v elektronickej právne záväznej podobe (eZbierka),

- vyhľadávacie portálové nástroje a služby,

- moduly Súdne rozhodnutia, Vykonávacie právne predpisy, Právne predpisy v jazykoch národnostných menšín, eLegislatíva pripomienkovane, eLegislatíva vyhľadávacie a zobrazovacie používateľské nástroje a funkcionality, všetky systémové mailové notifikačné služby.

Počas prvej a tretej fázy technického zásahu nebude dostupný modul „Tezaurus slovenského práva“ a niektoré špecifické nástroje používateľov s oprávnením v systéme eLegislatíva.

Ďakujeme za pochopenie.