Späť

Informácia o nových nástrojoch a funkcionalitách

Naším cieľom je neustále zlepšovať používateľské prostredie a používateľské nástroje pri práci s informačným systémom Slov-Lex. V spolupráci so zástupcami úradu vlády, jednotlivých ministerstiev a ďalších ústredných orgánov štátnej správy, ako aj na základe podnetov od verejnosti, v spolupráci s dodávateľom systému pripravujeme ďalšie nové funkcionality, ktoré výrazne prispejú k efektivite práce a prístupu k informáciám.

Najnovšie nasadené novinky a vylepšenia týkajúce sa verejnosti sa týkajú zmien v Archíve Zbierky zákonov Slovenskej republiky:

V module eZbierka je dostupný Archív, ktorý po novom obsahuje komprimovanú (ZIP) Zbierku zákonov Slovenskej republiky vo formáte HTML od roku 1918 dostupnú vo viacerých menších súboroch. Doteraz bol k dispozícii len jeden veľký súbor, ktorý obsahoval viac ako 7 GB dát.

Najnovšie nasadené novinky a vylepšenia týkajúce sa používateľov, členov legislatívnych organizácií:

1. Nové oprávnenie „Odosielateľ pripomienok“:

Toto nové oprávnenie sa týka len tých organizácií – právnických osôb, ktoré majú oprávnenie LEGISLATÍVNA ORGANIZÁCIA (napr. ministerstvá, rôzne ústredné orgány štátnej správy a pod.).

Ide o riešenie, ktoré vyplýva z potreby vyššej flexibility a manažovania prác pri tvorbe pripomienok a ich následnom odosielaní v mene organizácie. Prax vyžaduje zaviesť nové oprávnenia na odosielanie pripomienok, ktoré je nezávislé od existujúceho oprávnenia „Pripomienkovateľa“.

Osoba, ktorá má nastavené oprávnenie „Pripomienkovateľ“, aj naďalej vo svojej organizácii môže vytvárať pripomienky k materiálom v rámci MPK. Odoslať ich za konkrétnu organizáciu však bude môcť už iba tá osoba, ktorá má nastavené oprávnenie „Odosielateľ pripomienok“.

Oprávnenie v rámci každej organizácie nastavuje lokálny administrátor. Ak je niekomu pridelené nové oprávnenie „Odosielateľ pripomienok“, automaticky získa aj oprávnenie „Pripomienkovateľ“.

2. Drobná úprava v obsahu generovaného sprievodného dokumentu:

Ide o sprievodné dokumenty v prípade materiálu „Nariadenie vlády“ a zosúladenie ich obsahu s požiadavkami Legislatívnych pravidiel vlády.

3. Úprava v obsahu sprievodného materiálu „Doložka zlučiteľnosti“:

Obsah dokumentu sa generuje podľa zadávaných dát v súlade s požiadavkami novelizovaných Legislatívnych pravidiel vlády.

 

Do konca roka pripravujeme nasadenie ďalších noviniek, ktoré sa týkajú predovšetkým používateľov z verejnosti.