Späť

Hodnotenie prvého roka prevádzky portálu

Právny a informačný portál Slov-Lex sa stal po roku svojej prevádzky obľúbeným a vyhľadávaným zdrojom právnych informácií. Svedčí o tom predovšetkým údaj o návštevnosti. V roku 2016 využívalo portál Slov-Lex  634 854 používateľov, ktorí ho navštívili spolu 3 140 488 krát.

Od začiatku minulého roka sú na portáli Slov-Lex zverejňované nové právne predpisy a vyhlasované ich konsolidované znenia v už právne záväznej podobe. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky týmto splnilo záväzok sprístupniť záväzné znenia právnych predpisov v bezplatnej a prehľadnej podobe pre všetkých občanov.

Vybudovaniu spoľahlivého zdroja právnych predpisov predchádzala náročná príprava, v rámci ktorej zamestnanci Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pomocou špecializovaných aplikácií verifikovali obsah takmer 21 500 právnych predpisov, ktoré boli alebo sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky od roku 1945 až po súčasnosť. Ide približne o 135 000 strán textu.

Súčasťou realizácie projektu Slov-Lex bola aj príprava nových pravidiel tvorby právnych predpisov, ktoré sa stali súčasťou Zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. 400/2015 Z. z.). Nové pravidlá vytvárajú  predpoklady pre vyššiu transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu. Na portáli v časti eLegislatíva sú dostupné nové funkcionality na sledovanie legislatívneho procesu vo všetkých jeho štádiách, ako aj moderné nástroje na zapájanie širokej verejnosti do prípravy tvorby a pripomienkovania právnych predpisov.

Portál Slov-Lex sa tak za pomerne krátky čas svojej prevádzky stal obľúbeným nástrojom pre odbornú právnickú, ale aj širokú laickú verejnosť.

Pracovisko používateľskej podpory Helpdesk Slov-Lex spolu v roku 2016 prijalo a vybavilo 5 260 podnetov. V 582 prípadoch išlo o nahlásenie chyby a v 4 678 prípadoch bola poskytnutá pracovníkmi redakcie Slov-Lex podpora používateľom pri práci so systémom.

V roku 2016 bolo publikovaných a v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásených celkovo 395 právnych predpisov na 5 310 stranách. Z uvedeného počtu išlo o 198 noviel, ktoré spolu novelizovali 566 právnych predpisov. Modul eZbierka sa popri tradičnej listinnej podobe Zbierky zákonov Slovenskej republiky stal rovnocenným platným a právne záväzným prameňom práva.

V systéme eLegislatíva bolo v súlade s novou právnou úpravou a novými Legislatívnymi pravidlami vlády vytvorených 911 legislatívnych procesov. Medzirezortných pripomienkových konaní sa na portáli uskutočnilo spolu 568. K jednotlivým návrhom právnych predpisov bolo podaných celkovo 29 397 pripomienok.

Súčasťou portálu Slov-Lex sú aj ďalšie obsahové moduly, ktoré poskytujú ďalšie informácie súvisiace s právom. V minulom roku bolo napríklad publikovaných 40 úplných znení opatrení v Registri opatrení, 1194 judikátov, 2 161 376 rozhodnutí všeobecných súdov Slovenskej republiky, 249 rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a  256 rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie.

Používatelia nájdu na portáli aj modul "Vykonávacie predpisy", v ktorom sú publikované rezortné zbierky troch vybraných ministerstiev. Ich počet sa plánuje postupne rozširovať.

V module "Právo EÚ" bolo publikovaných viac ako 35 000 právnych predpisov.

Súčasťou portálu je aj modul "Tezaurus slovenského práva", čo je elektronický slovník právnych pojmov používaných v právnom poriadku Slovenskej republiky a vzťahov medzi nimi. Počas minulého roka bolo spracovaných a publikovaných 787 konceptov.

Portál Slov-Lex okrem informatívnej funkcie priniesol aj nové riešenia, ktoré predstavujú nástroje na efektívnu elektronizáciu procesov tvorby legislatívy a posilnenia účasti verejnosti na nich. Súčasne sa elektronizoval proces publikovania právnych informácií, kvalitatívne sa vylepšila ich prezentácia a zvýšila sa úroveň ich sofistikovanosti.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky bude aj naďalej pracovať na skvalitnení nástrojov jednotlivých systémov, ktoré sú súčasťou portálu, na zvyšovaní používateľského komfortu, ako aj na bezchybnom obsahu zverejňovaných informácií.